Adatvédelmi irányelvek

AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATKEZELŐ KÉPVISELŐJÉNEK A MEGNEVEZÉSE ÉS
ELÉRHETŐSÉGEI

ComLab Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő) 1118
Budapest, Ménesi út 39., +36 309001541, e-mail cím: dora.csaszi@comlab.hu.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, VALAMINT AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés célja a www.comlab.hu
weboldalon elérhető hírlevél szolgáltatás nyújtása, illetve az erre történő
feliratkozás, valamint a weboldal működőképességének biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja az Ön akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel Ön
nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet
útján jelzi, hogy beleegyezését adja személyes adatai kezeléséhez. A
hozzájárulás bármikor visszavonható, amely visszavonás nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.

A KEZELT ADATOK KÖRE

Az Ön vezetékneve, keresztneve, email címe, a feliratkozás dátuma, e-mail
aktivitása, a leiratkozási dátuma, továbbá a weboldal meglátogatására
használt internetkapcsolat IP címe.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére a ComLab Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint adatfeldolgozót veszi igénybe. Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 1118 Budapest, Ménesi út 39. 06
30 900-1541 hello@comlab.hu.

A szerződéses partner adatfeldolgozóként jár el a hírlevél küldés kapcsán.
Az adatok felhasználásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az
Adatkezelő határozza meg. Az adatkezelést érintő érdemi döntést az
adatfeldolgozó nem jogosult meghozni. Az adatokat nem dolgozhatja fel saját céljára. A személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatfeldolgozó a hírlevelek kiküldése során további adatfeldolgozót vesz
igénybe:

SendinBlue 55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris

GYERMEKEKKEL ÉS HARMADIK SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK

A GDPR rendelkezései szerint 16. éven aluli gyermekek nem adhatnak meg
magukról személyes adatot, kivéve, ha a hozzájárulást a gyermek feletti
szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

A személyes adatainak az Adatkezelő rendelkezésre bocsátásával Ön
kijelenti, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége a
személyes adatok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem áll korlátozás
alatt.

Ha Ön önállóan nem jogosult a személyes adatainak az Adatkezelő
rendelkezésre bocsátására, akkor Ön köteles az érintett harmadik személyek (szülői felügyeletet gyakorló személyek pl. szülő, törvényes képviselő) beleegyezését előzetesen beszerezni. Az Adatkezelő a szolgáltatás
igénybevétele és nyújtása során nem szerez arról tudomást, hogy valamely
érintett személlyel kapcsolatban harmadik személy hozzájárulására van
szükség a szolgáltatás igénybevételéhez, így a jelen pontnak való
megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben
felelősség nem terheli.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot annak ellenőrzésére, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap, illetve a jogszerű kezelés feltételei fennállnak-e. Például, ha Ön harmadik személy nevében jár el, az Adatkezelő jogosult kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGEI

2018. május 25-ét követően az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati
lehetőségeit a GDPR tartalmazza részletesen. Az alábbiakban ismertetjük
Önnel a GDPR legfontosabb rendelkezéseit az Ön jogaival és jogérvényesítési lehetőségeivel kapcsolatban.

Amennyiben Önnek bármilyen észrevétele, kérdése merül fel jelen
Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a benne foglalt tartalommal
kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk bizalommal, az Adatkezelő
munkatársai a segítségére lesznek a fenti elérhetőségek bármelyikén.

GDPR SZERINTI HOZZÁFÉRÉS VAGY TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást, információt kapjon
tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Önről kezelt személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést, tájékoztatást kapjon:

 • az adatkezelés céljairól;
 • az érintett személyes adatok kategóriáiról,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket is,
 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az Ön további joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen,
 • Önt megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • amennyiben az adatokat nem Öntől kapta meg az Adatkezelő, a személyes adatok forrására vonatkozóan minden elérhető információról kérhet tájékoztatást,
 • automatizált döntéshozatalról, amennyiben az Ön adataival kapcsolatban ilyen adatkezelést végez az Adatkezelő, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó világos, egyértelmű információkról, valamint arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír Önre nézve és várhatóan milyen következményekkel jár.
 • Amennyiben személyes adatok harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelőségi garanciákról.
 • Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot igényelhet, és ha annak nincs jogszabályban előírt akadálya az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a GDPR előírásai szerint széles körben használt elektronikus formátumban kell azokat az Ön rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön ezt más módon igényli.
 • Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme kapcsán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 • Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem
nélkül az Adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó hibás, pontosítást
igénylő személyes adatokat. Ön jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok kiegészítését.

A TÖRLÉSHEZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére – a GDPR szerinti
indokolatlan késedelem nélkül – törlésre kerüljenek az Önre vonatkozó
személyes adatok, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az Önről kezelt személyes adatokra már nincs szükség abból a célból,
  amelyből azokat az Adatkezelő felvette vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
  adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget
  élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
  jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése miatt törölni kell; vagy
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő
  szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan került sor.
 • Amennyiben az adatkezelés a GDPR–ban foglalt alábbi okok miatt szükséges,

nem lehetséges a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog érvényesítése így
különösen:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós
  vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése céljából;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • szükséges a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
  védelméhez.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk
valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból).
Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek
önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott
rendelkezésre személyes adatot. A fenti elérhetőségeinken keresztül léphet
kapcsolatba velünk.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön a GDPR rendelkezései szerint jogosult arra, hogy személyes adatai
kezelésének korlátozását kérje, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

 • Ön vitatja az Önről kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a
  korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy
  ellenőrizzük az Ön által pontatlannak, hiányosnak ítélt személyes adatokat,
 • az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését,
  ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekével szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján adatkezelési korlátozás alá esik, az
ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával,
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

A SZEMÉLYES ADATOK HELYESBÍTÉSÉHEZ VAGY TÖRLÉSÉHEZ, ILLETVE AZ ADATKEZELÉS
KORLÁTOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről,
törlésről vagy adatkezelési korlátozásról, akivel, illetve amellyel a
személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérése esetén tájékoztatjuk
Önt ezen címzettekről.

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az
Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő bármilyen módon akadályozná.

Az adatok hordozhatóságának jogával Ön az alábbi esetekben élhet:

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok
közvetlen továbbítását az Adatkezelőtől az Ön által megjelölt
adatkezelőhöz.

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló
kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő
a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy
az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez szorosan kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik,
Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes
adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból
nem kezelhetőek.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez
kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való
jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is
gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját
helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes
adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett
feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ CÍMZETT PANASZ BENYÚJTÁSÁNAK JOGA

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen
a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés
helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó
személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/;
1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti
hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem
tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről
vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye
szerinti tagállam bírósága előtt lehet megindítani.